Πολιτική απορρήτου και Cookies

(ανανεώθηκε στις 05/01/2021)

Πολιτικές σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

Εισαγωγικά αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας μας, η οποία βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων που έχει ορίσει η εταιρεία μας, για την εκτέλεση, μεταξύ άλλων, των εξής καθηκόντων: 

α) Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων μας ενημερώνει και μας συμβουλεύει για τις υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, 
β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση μας με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων μας που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και σχετικών ελέγχων,
γ) μας παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, 
δ) συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής «ΑΠΔΠΧ»), όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, 
ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας μας με την ΑΠΔΠΧ για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η επωνυμία της εταιρείας μας: FERRYHOPPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καλλιρρόης 23, 11743, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 210 9241453, +30 210 2208496 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου/ E-mail: [email protected]
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: [email protected] 

Πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας

Η παρούσα Πολιτική αφορά την διαδικτυακή πλατφόρμα «ferryhopper.com» (στο εξής «διαδικτυακή πλατφόρμα») και την εφαρμογή  «mobile ferryhopper» (στο εξής «εφαρμογή)  που ανήκουν στην ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «FERRYHOPPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FERRYHOPPER» (στο εξής “Ferryhopper”, ή «εταιρεία» ή «εταιρεία μας») που συστάθηκε στις 18/10/2016 με αριθ. ΓΕΜΗ 140289903000 και εδρεύει στην οδό Καλλιρόης 23, Αθήνα με ΑΦΜ 800769311, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. 

Με την Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας περιγράφονται σημαντικές πτυχές που αφορούν την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία λαμβάνουμε στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας και της παροχής υπηρεσιών προς εσάς από την εταιρεία μας, που δραστηριοποιείται ως τουριστικό πρακτορείο (άδεια λειτουργίας ΕΟΤ 0206E60000775101) για την πώληση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και ως διαμεσολαβητής ταξιδιωτικών υπηρεσιών (ταξιδιωτική ασφάλεια, ενοικίαση ξενοδοχείου, αυτοκινήτου κ.α.), σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

Χάριν στη συγκεκριμένη Πολιτική είστε σε θέση να κατανοήσετε τα εξής ζητήματα:

  1. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;
  2. Για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε; 
  3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας;
  4. Ποια δεδομένα συλλέγουμε απευθείας από εσάς; 
  5. Ποια δεδομένα συλλέγουμε από τρίτους;
  6. Σε ποια τρίτα πρόσωπα διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας;
  7. Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Τι είδους προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε; 

Αρχικά να διευκρινίσουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προσωπικό δεδομένο συνιστά κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, η επεξεργασία των οποίων απαγορεύεται κατ’ αρχήν (εκτός αν συντρέχει κάποια νομοθετική εξαίρεση), είναι τα δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία  ή τα δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του. Η εταιρεία μας διευκρινίζει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στις αναφερόμενες ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. 

Ειδικότερα, η εταιρεία μας επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών  σας δεδομένων:

Δεδομένα σχετικά με την ταυτότητά σας: Στην εν λόγω κατηγορία εμπίπτουν δεδομένα όπως τα στοιχεία του ονόματός σας (ονοματεπώνυμο), το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης, σε περίπτωση που κάνετε χρήση της εφαρμογής μας κατόπιν εγγραφής ή παρόμοιο αναγνωριστικό, μέσω του οποίου κάνετε χρήση της εφαρμογής ως επισκέπτης (η αναφορά «χρήστης» αφορά είτε τον εγγεγραμμένο χρήστη είτε τον επισκέπτη), η ημερομηνία γέννησής σας, το φύλο σας, ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητάς σας, ο τόπος γέννησής σας, η εθνικότητά σας, η ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας, τυχόν αριθμοί εκπτωτικών δελτίων (π.χ. στην περίπτωση που διαθέτετε Μοναδικό αριθμό Νησιώτη) κ.λπ. Η εταιρεία μας ενδέχεται να επεξεργάζεται δεδομένα ταυτότητας τρίτων προσώπων, ακόμη και ανηλίκων. Ο χρήστης που μας παρέχει δεδομένα τρίτων προσώπων οφείλει να έχει εξασφαλίσει την εξουσιοδότηση των εν λόγω τρίτων προσώπων για τη χρήση των δεδομένων τους εντός της εφαρμογής. Ειδικά, για τα ανήλικα πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων καταχωρούνται στην εφαρμογή μας, ο χρήστης οφείλει να είναι ο κηδεμόνας τους ή να δρα κατόπιν εξουσιοδότησης του κηδεμόνα. 

Δεδομένα οικονομικά: Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν ιδίως πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους σας εξόφληση των προς εσάς παρεχόμενων  υπηρεσιών. Με απλά λόγια αφορούν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που αγοράσατε μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας ή εφαρμογής. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής, που καταχωρείτε στην εφαρμογή μας προς εξόφληση των επιθυμητών υπηρεσιών. Το γεγονός, δε, ότι έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε την κάρτα σας, προκειμένου να διευκολύνεστε σε τυχόν όμοιες συναλλαγές μέσω της εφαρμογής μας (π.χ. εξοικονόμηση χρόνου, παρά να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας κάθε φορά που επιθυμείτε να κάνετε μία κράτηση), δεν σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα πλήρη στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία της κάρτας σας αποθηκεύονται κατόπιν σχετικής επιλογής στην εφαρμογή, ψευδωνυμοποιημένα (γι’ αυτό και δεν εμφανίζεται ο πλήρης αριθμός της κάρτας στην οθόνη σας), όπως μας αποστέλλονται από το εκάστοτε ίδρυμα πληρωμών που κάνει την εκκαθάριση της συναλλαγής (π.χ. ίδρυμα συναλλαγών — όπως η Everypay).

Δεδομένα τεχνικά: Πρόκειται για δεδομένα που αφορούν και εξυπηρετούν την πλοήγησή σας στην διαδικτυακή πλατφόρμα και την εφαρμογή, όπως είναι η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τα στοιχεία εισόδου, το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, ζώνη ώρας και τοποθεσία, λεπτομέρειες πλοήγησης/ χρήσης σε εφαρμογή, το λειτουργικό σύστημα και η έκδοσή του, το μέγεθος της οθόνης, το όνομα τη συσκευής και του κατασκευαστή της, ο κωδικός IMEI της συσκευής, η έκδοση της εφαρμογής σε χρήση κ.λπ.

Δεδομένα διαφήμισης και χρήσης: Στην εν λόγω κατηγορία συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με τη λήψη προωθητικού υλικού σε πελάτη, με τις προτιμήσεις του και με την ανάλυση της συμπεριφοράς του εντός της διαδικτυακής μας πλατφόρμας ή εφαρμογής, όπως είναι οι πρόσφατες αναζητήσεις του χρήστη, η συχνότητα χρήσης, η συχνότητα αγοράς όμοιων υπηρεσιών (π.χ. κλείσιμο εισιτηρίων με όμοιους συνεπιβάτες, συχνότητα όμοιων ταξιδιών), τα «κλικ» του, ο χρόνος ανά οθόνη, η σελίδα προέλευσης μέσω της οποίας επισκέπτεται την διαδικτυακή πλατφόρμα ή εφαρμογή μας κ.λπ.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας; 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με το νόμο, και μόνο στις εξής περιπτώσεις: 

α) Όταν συναινείτε ρητά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, δηλώνοντάς το ρητά, εντός της εφαρμογής (π.χ. όταν εγγράφεστε στα newsletter της εταιρείας μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της εφαρμογής, όταν συναινείτε στην αποστολή προωθητικού, διαφημιστικού υλικού, προκειμένου να ενημερώνεστε για το φάσμα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που τυχόν σας ενδιαφέρουν και παρέχονται μέσω της εφαρμογής),
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. επεξεργαζόμαστε τυχόν στοιχεία αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς, ή στοιχεία που αφορούν συναλλαγές σας, προκειμένου να διαπιστώσουμε την εξόφληση της υπηρεσίας που αγοράζετε μέσω της εφαρμογής),
γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας,
δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός σας ή άλλου φυσικού προσώπου,
ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,
στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί).

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε απευθείας από εσάς;

Από εσάς συλλέγουμε στοιχεία που μας έχετε δώσει με τη συγκατάθεσή σας είτε στοιχεία αναγκαία για την χρήση της διαδικτυακής μας πλατφόρμας και της εφαρμογής μας  είτε στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση της επιθυμητής σύμβασης (π.χ. για την κράτηση μίας ταξιδιωτικής διαδρομής, την έκδοση του αντίστοιχου ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, την ενοικίαση ξενοδοχείου, ή αυτοκινήτου). Στα στοιχεία που συλλέγονται απευθείας από εσάς συμπεριλαμβάνονται: το όνομα, το επώνυμο, το φύλο, η διεύθυνσή σας, ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας, ο τόπος γέννησής σας, η εθνικότητά σας, η ημερομηνία γέννησής σας, στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως το e-mail ή το τηλέφωνό σας), πληροφορίες σχετικά με εκπτωτικά δελτία σας (π.χ. κάτοχος Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη, αριθμός καρτών Loyalty), στοιχεία τιμολόγησης (π.χ. ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση, Δ.Ο.Υ.), στοιχεία τεχνικά που αφορούν την συσκευή (π.χ. η/υ, smart-phone, tablet) μέσω της οποίας κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας (π.χ. διεύθυνση IP, ώρα, τοποθεσία, πρόγραμμα περιήγησης, έκδοση εφαρμογής) στοιχεία σχετικά με την αγορά και τη χρήση των υπηρεσιών μας(στοιχεία ταξιδιών, πρόσφατες αναζητήσεις, συνταξιδιώτες κ.λπ.). 

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε από τρίτους;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτους είναι ιδίως τεχνικά δεδομένα, που αφορούν τα στοιχεία της συσκευής σας (π.χ. κατασκευαστής, μοντέλο, χαρακτηριστικά οθόνης, λειτουργικό σύστημα κ.λπ.), ή δεδομένα οικονομικά (π.χ. token 4 τελευταία στοιχεία της κάρτας μέσω της οποίας πληρώνετε για την αγορά των επιθυμητών υπηρεσιών της εφαρμογής -υπενθυμίζεται ότι τα πλήρη στοιχεία της κάρτας σας δεν τα γνωρίζουμε, η κάρτα σας αποθηκεύεται ψευδωνυμοποιημένη προς διευκόλυνση μελλοντικών σας συναλλαγών μέσω της εφαρμογής), καθώς και στατιστικά στοιχεία ή στοιχεία της συμπεριφοράς σας (π.χ. κλικ, επιλογές).

Σε ποιους κοινοποιούμε τ α προσωπικά σας δεδομένα; 

Η εταιρεία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σαςστους Παρόχους Υπηρεσιών (π.χ. ακτοπλοϊκές εταιρείες, ξενοδοχεία), ως αυτοί αναγράφονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα και την εφαρμογή της εταιρείας μας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι εκ μέρους σας αγορασθείσες υπηρεσίες (π.χ.  για την κράτηση μιας ταξιδιωτικής διαδρομής, για την ενοικίαση ξενοδοχείου ή αυτοκινήτου), καθώς και σε συνεργάτες εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας μας (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, πάροχοι διαφημιστικών υπηρεσιών ή πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν τεχνική υποστήριξη, όπως για την εξυπηρέτηση πελατών και για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μας με τους Παρόχους Υπηρεσιών. 

Για πόσο καιρό  αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας; 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με ασφάλεια, έχοντας υιοθετήσει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας, ώστε η επεξεργασία να διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις αποφάσεις, συστάσεις, κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση που είστε εγγεγραμμένος χρήστης, τα διατηρούμε για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός σας στην διαδικτυακή πλατφόρμα μας ή την εφαρμογή μας, προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα σε τυχόν αιτήματά σας  (π.χ. στην περίπτωση εγγραφής επιλέγετε να βλέπετε το ιστορικό των κρατήσεών σας ή τυχόν φιλικές ονομασίες συνεπιβατών σας, προκειμένου να διευκολύνεστε σε γρηγορότερη υλοποίηση όμοιων μελλοντικών κρατήσεων). Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, διαρκούσης της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης. Επίσης, τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο σύμφωνα τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας και με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά για τους ιχνηλάτες που χρησιμοποιούμε, ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων που συλλέγουν τίθεται σε πίνακα που ακολουθεί στην κατωτέρω παρατιθέμενη Πολιτική Ιχνηλατών. 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε δικαιώματα όπως:

Το δικαίωμά σας στην διαφανή ενημέρωση: Έχετε δικαίωμα και εμείς υποχρέωση να σας ενημερώνουμε με σαφήνεια για την τυχόν επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη σύννομη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται.

Το δικαίωμά σας να συγκατατίθεστε: Το δικαίωμά σας να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ελευθέρως ανακλητό, που σημαίνει ότι οποτεδήποτε μπορείτε να ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας. 

Το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία επεξεργαζόμαστε.

Το δικαίωμά σας για διόρθωση: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες σας που θεωρείτε ελλιπείς.

Το δικαίωμά σας για διαγραφή: Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον οργανισμό.

Επί αιτήματός σας για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, έχουμε κατ’ αρχήν έναν μήνα περιθώριο, με δυνατότητα παράτασης, προκειμένου να σας απαντήσουμε σχετικά με την τυχόν ικανοποίησή τους. 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι αδικαιολογήτως δεν ικανοποιήσαμε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματά σας ή σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προέβημεν σε τυχόν παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ. Κηφισίας 1 (ΤΚ 115 23), με τηλέφωνο επικοινωνίας 2106475600. Πριν την υποβολή της καταγγελίας συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ «www.dpa.gr», για να ελέγξετε ότι η καταγγελία σας μπορεί παραδεκτώς να υποβληθεί ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατά τα εκεί αναλυτικώς αναφερόμενα.

Πολιτική Ιχνηλατών

Τι είναι οι ιχνηλάτες;

Η παρούσα Πολιτική Ιχνηλατών διέπει τη χρήση ιχνηλατών (cookies και λοιπών τεχνολογιών ιχνηλάτησης) εκ μέρους της εταιρείας μας στην διαδικτυακή της πλατφόρμα και εφαρμογή . Διαβάζοντας τη συγκεκριμένη Πολιτική κατανοείτε τι προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω των cookies (ή τυχόν άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης), γιατί επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε cookies καθώς και για το χρονικό διάστημα που αποθηκεύονται. Επίσης, σας εξηγούμε πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τους, παρόλο που αυτό είναι πιθανόν να υποβαθμίσει την εμπειρία χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας μας και εφαρμογής, καθιστώντας κάποιες λειτουργίες μη διαθέσιμες. 

Οι ιχνηλάτες (π.χ. cookies) είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από ιστότοπους που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τους ιστότοπους να λειτουργούν ή να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για την παροχή πληροφοριών στους κατόχους του ιστότοπου. Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τους ιχνηλάτες (κυρίως cookies) που χρησιμοποιούμε και γιατί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε τις διευθύνσεις «www.aboutcookies.org» ή «www.allaboutcookies.org».

Οι κατηγορίες ιχνηλατών είναι οι ακόλουθες:

(Α) Απαραίτητα

Η έλλειψη αυτής της κατηγορίας επηρεάζει τη λειτουργία της ιστοσελίδας σε μεγάλο βαθμό. Χωρίς τέτοιους ιχνηλάτες (π.χ. cookies), λειτουργίες όπως η σύνδεση ως μέλος σε μια ιστοσελίδα, οι ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ή οι online πληρωμές δεν είναι εφικτές

(Β) Απόδοσης

Οι ιχνηλάτες απόδοσης (π.χ.performancecookies) σχετίζονται με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα και αποθηκεύουν ανώνυμη πληροφορία σχετικά με στατιστικά χρήσης, απόδοσης κλπ. Σκοπός τους είναι η συλλογή πληροφοριών οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

(C) Χρηστικότητας

Οι ιχνηλάτες χρηστικότητας (π.χ. cookies χρηστικότητας) αποθηκεύουν στοιχεία χρήσης στο Ferryhopper και στους συνεργάτες μας τα οποία θα διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα. Tα δεδομένα μπορεί να είναι ανώνυμα, ενώ δεν είναι διαθέσιμα κατά την πλοήγηση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

(D) Διαφήμισης

Χρησιμοποιούνται για την επιλογή και την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα του χρήστη.

(Ε) Ανάλυσης

Χρησιμοποιούμε τα cookies  του Google Analytics για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την εφαρμογή μας, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που την χρησιμοποιείτε. Τα συγκεκριμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν ταυτοποιείστε άμεσα. 

Ειδικότερα, βάσει των ανωτέρω κατηγοριών χρησιμοποιούμε τους εξής ιχνηλάτες:

Ιχνηλάτες first party:

fh_cookie_consent
Source: ferryhopper.com
Name: fh_cookie_consent
Διάρκεια: 365 ημέρες 
Κατηγορία: Α
Περιγραφή: Αποθηκεύει τη συγκατάθεση του χρήστη στην πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας

PHPSESSID
Source: ferryhopper.com
Name: PHPSESSID
Διάρκεια: ανά συνεδρία 
Κατηγορία: Α
Περιγραφή: PHP session cookie σχετίζεται με το ενσωματωμένο περιεχόμενο από αυτό το domain

device_view
Source: ferryhopper.com
Name: device_view
Διάρκεια: 30 ημέρες 
Κατηγορία: C
Περιγραφή: Σχετίζεται με τη βιβλιοθήκη MobileDetectBundle για το πλαίσιο ανάπτυξης ιστού SymfonyPHP. Χρησιμοποιείται για προσαρμοστικούς / αποκριτικούς ιστότοπους για τον προσδιορισμό της έκδοσης που πρέπει να προβάλλεται σύμφωνα με τη συσκευή χρηστών (π.χ. επιτραπέζια ή κινητή)

aff_uid
Source: ferryhopper.com
Name: aff_uid
Διάρκεια: 30 ημέρες 
Κατηγορία: A
Περιγραφή: Χρησιμοποιείται για να επιτρέπεται μια κράτηση σε συνεργάτη.

Ιχνηλάτες third party:

__cfduid
Source: .hscollectedforms.net
Name: __cfduid
Διάρκεια: 30 ημέρες 
Κατηγορία: Α
Περιγραφή: Σχετίζεται με ιστότοπους που χρησιμοποιούν το CloudFlare, που χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση των χρόνων φόρτωσης σελίδας. Σύμφωνα με το CloudFlare χρησιμοποιείται για την παράκαμψη τυχόν περιορισμών ασφαλείας με βάση τη διεύθυνση IP από την οποία προέρχεται ο επισκέπτης. Δεν περιέχει πληροφορίες αναγνώρισηςχρήστη.

__hssc
Source: Hubspot
Name: __hssc
Διάρκεια: 1 day
Κατηγορία: B
Περιγραφή: Σχετίζεται με ιστότοπους που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα HubSpot. Χρησιμοποιείταιγια ανάλυση στοιχείωνιστότοπων.

hubspotutk
Source: Hubspot
Name: hubspotutk
Διάρκεια: 13 months
Κατηγορία: C
Περιγραφή: Σχετίζεται με ιστότοπους που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα HubSpot. Το HubSpot αναφέρει ότι σκοπός του είναι έλεγχος ταυτότητας χρήστη. Ως μόνιμο και όχι ως cookie συνεδρίας, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως απολύτως αναγκαίο.

__hstc
Source: Hubspot
Name: __hstc
Διάρκεια: 30 ημέρες
Κατηγορία: B
Περιγραφή: Σχετίζεται με ιστότοπους που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα HubSpot. Χρησιμοποιείται για ανάλυση στοιχείων ιστότοπων.

__hssrc
Source: Hubspot
Name: __hssrc
Διάρκεια: ανά συνεδρία 
Κατηγορία: B
Περιγραφή: Σχετίζεται με ιστότοπους που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα HubSpot. Χρησιμοποιείται για ανάλυση στοιχείων ιστότοπων.

_uetsid
Source: Bing
Name: _uetsid
Διάρκεια: 1 ημέρα
Κατηγορία: D
Περιγραφή: Χρησιμοποιείται από το Bing για να προσδιορίσει ποιες διαφημίσεις πρέπει να εμφανίζονται,οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με τον τελικό χρήστη που διαβάζει τον ιστότοπο.

_gat
Source: Google
Name: _gat
Διάρκεια: 1 ημέρα  
Κατηγορία: B
Περιγραφή: Συσχετίζεται με το GoogleUniversalAnalytics, χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του ποσοστού αιτημάτων - περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε ιστότοπους υψηλής επισκεψιμότητας. 

_ga
Source: Google
Name: _ga
Διάρκεια: 1 ημέρα 
Κατηγορία: B
Περιγραφή: Σχετίζεται με το GoogleUniversalAnalytics - το οποίο αποτελεί σημαντική ενημέρωση για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη υπηρεσία ανάλυσης της Google. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών, ορίζοντας έναν τυχαία παραγόμενο αριθμό ως αναγνωριστικό πελάτη. Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων. Από προεπιλογή, έχει οριστεί να λήξει μετά από 2 χρόνια, αν και αυτό μπορεί να προσαρμοστεί από τους κατόχους ιστότοπων.

_gid
Source: Google
Name: _gid
Διάρκεια: 2 ημέρες 
Κατηγορία: B
Περιγραφή: Σχετίζεται με το GoogleUniversalAnalytics. Αυτό φαίνεται να είναι ένα νέο cookie και από την Άνοιξη του 2017 δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες από την Google. Φαίνεται να αποθηκεύει και να ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέπτεται.

_gcl_au
Source: Google
Name: _gcl_au
Διάρκεια: 120 ημέρες 
Κατηγορία: D
Περιγραφή: Χρησιμοποιείται από το GoogleAdSense για πειραματισμό ως προς την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους

_fbp
Source: facebook.com
Name: _fbp
Διάρκεια: 120 ημέρες 
Κατηγορία: D
Περιγραφή: Χρησιμοποιήθηκε από το Facebook για την παράδοση μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων όπως για την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από διαφημιστές τρίτων

_hjid
Source: Hotjar
Name: _hjid
Διάρκεια: ανά συνεδρία
Κατηγορία: B
Περιγραφή: CookieHotjar. Αυτό το cookie ορίζεται όταν ο πελάτης προσγειώνεται για πρώτη φορά σε μια σελίδα με το σενάριο Hotjar. Χρησιμοποιείται για να διατηρήσει το τυχαίο αναγνωριστικό χρήστη μοναδικό σε αυτόν τον ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά σε επόμενες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο θα αποδοθεί στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη.

_hjIncludedInSample
Source: Hotjar
Name: _hjIncludedInSample
Διάρκεια: ανά συνεδρία
Κατηγορία: B
Περιγραφή: Αυτό το cookie σχετίζεται με λειτουργίες και υπηρεσίες ανάλυσης ιστού από το HotJar, μια εταιρεία με έδρα τη Μάλτα. Προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο έναν επισκέπτη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας προγράμματος περιήγησης και υποδεικνύει ότι περιλαμβάνονται σε ένα δείγμα κοινού. 

Οι ιχνηλάτες που χρησιμοποιούμε (π.χ. cookies), σας διευκολύνουν στην αγορά των υπηρεσιών μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας και της εφαρμογής μας (π.χ. μειώνοντας τα clicks που χρειάζονται για να κλείσετε ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο), ενώ συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε αν είστε χρήστης και αν έχετε συνδεθεί στον εγγεγραμμένο  λογαριασμό σας, προκειμένου να σας παρέχουμε τυχόν επιπλέον υπηρεσίες. Επίσης, διευκολύνεται η πρόσβασή σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς έχετε δικαίωμα να βλέπετε αυτόματα όλες τις συναλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει κάνοντας χρήση της διαδικτυακής μας πλατφόρμας ή εφαρμογής.

Για να μην ανησυχείτε ότι κάνουμε κάτι χωρίς την συγκατάθεσή σας, την πρώτη φορά που επισκέπτεστε ή εγγράφεστε στην διαδικτυακή μας πλατφόρμα ή εφαρμογή ζητάμε συγκεκριμένα να δηλώσετε την συγκατάθεσή σας για τη χρήση και αποθήκευση cookies αρχείων στον υπολογιστή σας, κατόπιν ενημέρωσης μέσω ειδικού banner, το οποίο περιέχει συνοπτικά πληροφορίες που περιγράφονται αναλυτικότερα στην παρούσα Πολιτική. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις cookies και λοιπών ιχνηλατών ανά πάσα στιγμή κάνοντας «κλικ» στο εικονίδιο «Cookies» εντός της εφαρμογής, επιλέγοντας «Ενεργά» ή «Ανενεργά», και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση και κλείσιμο». Ίσως χρειαστεί να ανανεώσετε τη σελίδα σας για να ισχύσουν οι ρυθμίσεις σας. Εναλλακτικά, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Apple Safari) επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων τους. Η απενεργοποίηση των cookies έχει ως αποτέλεσμα να μη καταγράφονται πλέον πληροφορίες χρηστικότητας για εσάς και συνεπώς θα απενεργοποιηθούν και συγκεκριμένες σχετικές λειτουργίες της εφαρμογής. Από τη δική μας μεριά σας προτείνουμε να μην απενεργοποιήσετε τα cookies, γιατί ενδέχεται να υποβαθμιστεί η λειτουργία της εφαρμογής, η αλληλεπίδρασή της με άλλες σελίδες, καθώς και η δυνατότητα να σας παρέχουμε προσωποποιημένη πληροφόρηση. 

Εάν δεν επιθυμείς την χρήση cookies κατά την περιήγησή σου στο Ferryhopper, απλώς πάτα το παρακάτω κουμπί!