Πολιτική απορρήτου

Τελευταία Ενημέρωση: 13/07/2023

Η εταιρεία με την επωνυμία FERRYHOPPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα το Μοσχάτο, οδός Θεσσαλονίκης, αρ. 147, Τ.Κ. 183 46 και στοιχεία επικοινωνίας +30 210 2208496, και info@ferryhopper.com, ενεργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας σύμφωνα με τους ορισμούς που θα βρείτε παρακάτω (εφεξής Ferryhopper», Εταιρεία» ή Εμείς») μεριμνά για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας συμμορφούμενη πλήρως με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ»), το ν. 4624/2019 και το ν. 3471/2006. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα έχει στόχο να ενημερώσει τους χρήστες της ιστοσελίδας μας (εφεξής η “ιστοσελίδα” ή η “διαδικτυακή πλατφόρμα” και της εφαρμογής μας (εφεξής η “εφαρμογή”) σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Α. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

Προσωπικά δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων»). Tαυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Για τους σκοπούς της παρούσας, η FERRYHOPPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας. ≈

Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Υποκείμενο των δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας. ≈ Συγκατάθεση»: κάθε ένδειξη βουλήσεως του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία είναι ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων»: απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που αφορούν ή επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο το υποκείμενο των δεδομένων.

Κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ισχύουσα Νομοθεσία»: το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως ο ΓΚΠΔ, ο ν. 4624/2019, ο ν. 3471/2006, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι αποφάσεις, οδηγίες, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ΑΠΔΠΧ»).

B. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας (περιήγηση, εγγραφή/ σύνδεση, κράτηση/ αγορά ακτοπλοϊκού εισιτηρίου) επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε νόμιμο επιδιωκόμενο σκοπό, όπως η κράτηση ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ή η επικοινωνία μαζί μας. Πιο αναλυτικά:

Β1. Όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε την εφαρμογή

1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα τεχνικά, όπως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τοποθεσία, ζώνη ώρας, τύπος και έκδοση φυλλομετρητή, λειτουργικό σύστημα, όνομα συσκευής και κατασκευαστή, κωδικός IMEI συσκευής, έκδοση εφαρμογής σε χρήση, στοιχεία εισόδου, πρόγραμμα πλοήγησης/ χρήσης, λεπτομέρειες πλοήγησης/ χρήσης.

Σκοποί: Λειτουργία ιστοσελίδας και εφαρμογής, παροχή, έλεγχος, βελτίωση και αναπροσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της ιστοσελίδας και της κινητής εφαρμογής, τεχνική υποστήριξη των χρηστών.

Νόμιμη βάση: Επεξεργασία απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (άρθρο 6 παρ. 1 στ. στ’ ΓΚΠΔ). Χρόνος τήρησης: Μέχρι την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας, διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

Αποδέκτες: Εταιρείες ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου (“web analytics”), πάροχοι τεχνικής υποστήριξης.

2. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα χρήσης και διαφήμισης, όπως στοιχεία εισόδου, διάρκεια επίσκεψης, αριθμός προβολών ιστοσελίδας, διαδρομές πλοήγησης ιστοσελίδας, πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο, τη συχνότητα και το μοτίβο της χρήσης των υπηρεσιών, πηγή παραπομπής, την αποστολή ή λήψη προωθητικού υλικού, τις προτιμήσεις του χρήστη, την ανάλυση της συμπεριφοράς του εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας ή εφαρμογής (όπως είναι οι πρόσφατες αναζητήσεις, η συχνότητα χρήσης, η συχνότητα αγοράς όμοιων υπηρεσιών, τα κλικ» του, ο χρόνος ανά οθόνη, η σελίδα προέλευσης μέσω της οποίας επισκέπτεται την διαδικτυακή πλατφόρμα ή εφαρμογή).

Σκοποί: 1) Έλεγχος, βελτίωση και αναπροσαρμογή των υπηρεσιών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της ιστοσελίδας και της κινητής εφαρμογής, 2) τεχνική υποστήριξη των χρηστών, 3) εξαγωγή γενικών στατιστικών σχετικά με την επισκεψιμότητα και χρήση της ιστοσελίδας και εφαρμογής, 4) προσωποποιημένη ενημέρωση. Σε περίπτωση που τα στοιχεία τηρούνται για στατιστικούς σκοπούς, τηρούνται ψευδωνυμοποιημένα τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα.

Νόμιμη βάση: Επεξεργασία απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (άρθρο 6 παρ. 1 στ. στ’ ΓΚΠΔ). Χρόνος τήρησης: Μέχρι την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας, διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

Αποδέκτες: Εταιρείες ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου (“web analytics”), ανάλυσης χρηστικότητας, στατιστικής ανάλυσης και εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης και διαφημιστικών υπηρεσιών.

Β2. Όταν θέλετε να εγγραφείτε ή συνδεθείτε στις υπηρεσίες μας μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα εγγραφής και σύνδεσης, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Σκοπός: Διεκπεραίωση αιτήματος του χρήστη για εγγραφή/ σύνδεση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας και της κινητής εφαρμογής.

Νόμιμη βάση: Επεξεργασία απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1 στ. β’ ΓΚΠΔ). Χρόνος τήρησης: Μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού σας.

Αποδέκτες: Εταιρείες ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου (“web analytics”) και τεχνικής υποστήριξης.

Β3. Όταν θέλετε να κάνετε κράτηση και αγορά εισιτηρίου

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα κράτησης, ταυτοποίησης, πληρωμής και επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, κωδικός κράτησης, κωδικός πρόσβασης, σε περίπτωση που κάνετε χρήση της εφαρμογής μας κατόπιν εγγραφής ή παρόμοιο αναγνωριστικό, μέσω του οποίου κάνετε χρήση της εφαρμογής ως επισκέπτης (η αναφορά χρήστης» αφορά είτε τον εγγεγραμμένο χρήστη είτε τον επισκέπτη), ημερομηνία γέννησης, ηλικία, φύλο, αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας, τόπος γέννησης, εθνικότητα, ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, τυχόν αριθμοί εκπτωτικών δελτίων (π.χ. Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη ή αριθμός κάρτας loyalty), διεύθυνση και ξενοδοχείο διαμονής (προαιρετικά), αριθμός τηλεφώνου, email, στοιχεία τιμολόγησης, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση, αρμόδια ΔΟΥ. Μόνο σε περίπτωση που επιλέξετε την αποθήκευση της τραπεζικής κάρτας πληρωμής, επεξεργαζόμαστε ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία της κάρτας σας με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά την πληρωμή. Τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται από εμάς αλλά από το συμβεβλημένο με εμάς ίδρυμα πληρωμών.

Σκοποί: 1) Διεκπεραίωση αιτήματος του χρήστη για κράτηση εισιτηρίου και αγορά/ πληρωμή και για την επικοινωνία σχετικά με την κράτηση, 2) Χρησιμοποιούμε ορισμένα από τα παραπάνω δεδομένα (έτος γέννησης, ηλικία, φύλο, εθνικότητα) για στατιστική ανάλυση για σκοπούς μάρκετινγκ -τα λοιπά δεδομένα χρησιμοποιούνται ψευδωνυμοποιημένα για τον ίδιο σκοπό, 3) Χρησιμοποιούμε το email σας και τον τηλεφωνικό σας αριθμό για να σας ενημερώνουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email ή Viber) για υπηρεσίες μας παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει από εμάς, εφόσον δεν αντιτάσσεστε στη σχετική επικοινωνία. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη σχετική επικοινωνία ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος που σας αποστέλλουμε.

Νόμιμη βάση: 1) Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 στ. β’ ΓΚΠΔ), 2) Συγκατάθεση για την επεξεργασία ψευδωνυμοποιημένων στοιχείων της τραπεζικής κάρτας (άρθρο 6 παρ. 1 στ. α’ ΓΚΠΔ), 3) Επεξεργασία απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (άρθρο 6 παρ. 1 στ. στ’ ΓΚΠΔ). Χρόνος τήρησης: Μέχρι και την πάροδο των προθεσμιών παραγραφής τυχόν αξιώσεων που θα εγερθούν από τα μέρη, εκτός κι αν ειδικές νομοθετικές διατάξεις απαιτούν αποθήκευση δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αποδέκτες: Εμπορικοί συνεργάτες, όπως ακτοπλοϊκές εταιρείες, τεχνικοί ή εμπορικοί πάροχοι διασύνδεσης, ξενοδοχεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρίες courier, ανάλογα με την υπηρεσία που επιλέξετε, συμβεβλημένα ιδρύματα πληρωμών. Εταιρείες ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου (“web analytics”), παροχής υπηρεσιών εμπορικής ανάπτυξης-μάρκετινγκ και παροχής τεχνικής υποστήριξης.

Β4. Όταν εγγράφεστε για να λαμβάνετε νέα μας

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα που συλλέγουμε όταν εγγράφεστε στο newsletter μας, όπως email.

Σκοπός: Αποστολή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού για τις παρεχόμενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Νόμιμη βάση: Συγκατάθεση του υποκειμένου (άρθρο 6 παρ. 1α του ΓΚΠΔ). Χρόνος τήρησης: Έως την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Αποδέκτες: Εταιρείες ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου (“web analytics”), παροχής υπηρεσιών εμπορικής ανάπτυξης-μάρκετινγκ και παροχής τεχνικής υποστήριξης.

Β5. Όταν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Ονοματεπώνυμο, email, θέμα, κωδικός κράτησης (προαιρετικό), περιεχόμενο μηνύματος.

Σκοπός: Διεκπεραίωση αιτήματος επικοινωνίας χρήστη.

Νόμιμη βάση: Επεξεργασία απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1 στ. β’ ΓΚΠΔ). Χρόνος τήρησης: Στην περίπτωση κράτησης εισιτηρίου, τα δεδομένα τηρούνται όπως περιγράφεται ανωτέρω. Σε περίπτωση απλής επικοινωνίας αυτά τηρούνται για επτά (7) έτη από την τελευταία επικοινωνία μας ή από την έγερση τυχόν νομικών αξιώσεων, εκτός κι αν ειδικές νομοθετικές διατάξεις απαιτούν τήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αποδέκτες: Εταιρείες ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου (“web analytics”), παροχής υπηρεσιών εμπορικής ανάπτυξης-μάρκετινγκ και παροχής τεχνικής υποστήριξης. Σε περίπτωση κράτησης, επιπλέον οι εμπορικοί συνεργάτες μας, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Β6. Όταν θέλετε να εγγραφείτε ή συνδεθείτε ως συνεργάτης (affiliate)

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα εγγραφής και σύνδεσης συνεργατών (affiliates), όπως email, όνομα χρήστη, κωδικός εγγραφής/ πρόσβασης.

Σκοπός: Διεκπεραίωση αιτήματος εγγραφής/ σύνδεσης συνεργάτη.

Νόμιμη βάση: Επεξεργασία απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων ή για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 στ. β’ του Κανονισμού). Χρόνος τήρησης: Μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού, άλλως την πάροδο του χρόνου παραγραφής τυχόν αξιώσεων που θα εγερθούν από τα μέρη.

Αποδέκτες: Εταιρείες ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου (“web analytics”), παροχής υπηρεσιών εμπορικής ανάπτυξης-μάρκετινγκ και παροχής τεχνικής υποστήριξης.

Β7. Όταν κάποιος άλλος κάνει κράτηση εισιτηρίου για λογαριασμό σας

Σε περίπτωση κράτησης εισιτηρίου από τρίτο, ο τρίτος οφείλει να διαθέτει κατάλληλη εξουσιοδότηση για την χορήγηση των δεδομένων στην Εταιρεία. Επίσης, οφείλει να μεριμνά για την ακρίβεια των δεδομένων αυτών για την οποία φέρει ο ίδιος ευθύνη. Η Εταιρεία δεν μπορεί να διασταυρώσει τα στοιχεία του τρίτου και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Β8. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Όσον αφορά την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας και της κινητής εφαρμογής μας, κατ’ αρχήν δεν επεξεργαζόμαστε άμεσα ή έμμεσα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα ανήλικων συνταξιδιωτών κατά την κράτηση/ αγορά εισιτηρίου. Σε τέτοια περίπτωση, ο χρήστης που μας χορηγεί τα δεδομένα οφείλει να είναι κηδεμόνας του ανηλίκου ή να ενεργεί κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να διασταυρώνουμε και να επαληθεύουμε την ηλικία των προσώπων που περιηγούνται ή άλλως χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας καθώς και εάν οι χρήστες διαθέτουν πράγματι σχετική εξουσιοδότηση για κράτηση εισιτηρίου για ανήλικο, οι χρήστες που χορηγούν τα στοιχεία των ανηλίκων οφείλουν να διαθέτουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση και να μεριμνούν για την ακρίβεια των στοιχείων. Συστήνουμε σε γονείς και κηδεμόνες να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χορήγηση προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι. Για την ακρίβεια των στοιχείων των ανηλίκων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο χρήστης που τα χορηγεί, ενώ η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.

Β9. Πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων» μέσω της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας;

Σας ενημερώνουμε ότι δεν πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας τα οποία μας χορηγείτε χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας και τις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες.

Β10. Διαβιβάζουμε δεδομένα σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ);

Η τήρηση των προσωπικών δεδομένων σας εντός του ΕΟΧ διέπεται από αυξημένο επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία. Εμείς κατ’ αρχήν δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός και αν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο για νόμιμους και σαφώς καθορισμένους σκοπούς και πληρούται μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση (άρθρο 45 του Κανονισμού),

β) Κατάλληλες εγγυήσεις από τον αποδέκτη για τη διαβίβαση των δεδομένων (άρθρο 46 του Κανονισμού),

γ) Νόμιμη παρέκκλιση για ειδική κατάσταση (άρθρο 49 του Κανονισμού).

Β11. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα δυνάμει της Ισχύουσας Νομοθεσίας, η ικανοποίηση των οποίων εξαρτάται από το κατά πόσον πληρούνται κάθε φορά οι επιμέρους προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή:

α) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε,

β) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν,

γ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, εφόσον η συγκατάθεση αποτελεί τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας,

δ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων,

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

στ) Δικαίωμα φορητότητας,

ζ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας ή να υποβάλλετε ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία μας στέλνοντας μήνυμα στο dpo@ferryhopper.com. Δεσμευόμαστε ότι θα ανταποκριθούμε άμεσα, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μήνα, σε κάθε αίτημα ή ερώτημά σας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί το μέγιστο για ακόμη δύο (2) μήνες. Για την πρόοδο του αιτήματός σας ή τυχόν παράταση της προθεσμίας θα σας ενημερώνουμε πάντοτε εγγράφως. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η ανταπόκρισή μας επί ερωτήματος ή αιτήματός σας δεν σας φανεί ικανοποιητική, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΑΠΔΠΧ.

Β12. Τι συμβαίνει όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες ή widgets τρίτων μερών μέσω της Ferryhopper;

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν διαθέσιμοι σύνδεσμοι τρίτων μερών (λ.χ. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google Play, App Store, Recruitee), η χρήση των οποίων δημιουργεί ένα ψηφιακό αποτύπωμά σας. Για το αποτύπωμα αυτό, εμείς και το κάθε τρίτο μέρος ενεργούμε ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο μέτρο που ο καθένας από εμάς καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας. Η επεξεργασία αυτού του αποτυπώματος για την Εταιρεία μας εδράζεται στην εκπλήρωση σκοπών των εννόμων συμφερόντων μας (άρθρο 6 παρ. 1 στ στ’ ΓΚΠΔ), οι οποίοι συνίστανται στη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών καθώς, στην ανάλυση της επισκεψιμότητάς της και της διαλειτουργικότητάς της με τις συνδεόμενες εφαρμογές. Εμείς δεν συμμετέχουμε, ελέγχουμε ούτε ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται από τα τρίτα μέρη από τη στιγμή που αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τους δικούς τους ιστοτόπους, ούτε για το περιεχόμενο αυτών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν. Το παρόν σημείωμα σε καμία περίπτωση δεν αφορά και δεν εφαρμόζεται στους ιστοτόπους των τρίτων μερών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αυτών συνιστούμε να ανατρέξετε στις πολιτικές απορρήτου/ προστασίας προσωπικών δεδομένων τους που θα βρείτε διαθέσιμες στις ιστοσελίδες τους.

Γ. Επικαιροποίηση του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος

Με το παρόν σημείωμα παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ, οι οποίες θα επικαιροποιούνται σε κάθε περίπτωση διαφοροποίησής τους ή εφόσον απαιτείται από την Ισχύουσα Νομοθεσία. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να σας ενημερώσουμε προσωπικά ή με άλλο πρόσφορο μέσο για ορισμένη τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά το παρόν για να παραμένετε ενήμεροι.